Q345C無縫管
Q345C無縫管人氣:


品  種 產地 規格 材質 數量 產地 規格 材質 數量 價格
Q345C無縫鋼管 包鋼 325×22 大無縫X6 114×7 Q345C 2.484 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 325×22 包鋼 114×6 Q345C 13.938 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 530×25 Q345C 15.597 包鋼 102×7.5 Q345C 3.628 面議
Q345C無縫鋼管 成品 530×14 Q345C 0.493 包鋼 102×5 Q345C 2.263 面議
Q345C無縫鋼管 成品 520×27 Q345C 0.457 大無縫 95×8 Q345C 2.924 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 500×25 Q345C 5.716 鞍鋼 76×8 Q345C 26.045 面議
Q345C無縫鋼管 成品 500×18 Q345C 1.458 包鋼 76×5 Q345C 3.307 面議
Q345C無縫鋼管 成品 480×14 Q345C 0.563 包鋼 70×8 Q345C 0.368 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 457×15 Q345C 1.672 包鋼 406×20 Q345C 9.298 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 成品 450×25 Q345C 4.594 包鋼 402×24 Q345C 92.992 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 426×10 Q345C 0.218 包鋼 299×16 Q345C 0 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶 406×25 Q345C 2.51 包鋼 273×16 Q345C 39.988 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼S355 406×10 Q345C 5.483 包鋼 273×14 Q345C 0 面議
Q345C無縫鋼管 成品 402×12 Q345C 1.055 包鋼 273×9 Q345C 16.162 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q355 402×10 Q345C 4.67 包鋼 219×16 Q345C 0 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 402×10 Q345C 1.134 包鋼 219×14 Q345C 24.658 面議
Q345C無縫鋼管 成品 377×9 Q345C 1.275 包鋼 114×8 Q345C 0.978 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q390 356×24 Q345C 11.415 包鋼 402×28 16MN Q345C 2.282 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 356×18 Q345C 21.592 包鋼 377×10 16MN Q345C 12.378 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 356×16 Q345C 1.599 包鋼 351×16 16MN Q345C 27.846 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶 356×15 Q345C 1.308 包鋼 351×12 16MN Q345C 6.676 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼S355 356×10 Q345C 1.641 包鋼 325×16 16MN Q345C 1.63 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 356×8 Q345C 2.246 包鋼 273×16 16MN Q345C 36.122 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q390 351×25 Q345C 2.435 包鋼 273×10 16MN Q345C 3.238 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 351×16 Q345C 4.718 包鋼 273×9 16MN Q345C 16.192 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 351×14 Q345C 12.178 包鋼 273×8 16MN Q345C 346.918 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q355 351×12 Q345C 12.353 包鋼 245×16 16MN Q345C 5.092 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 351×10 Q345C 4.27 包鋼 219×14 16MN Q345C 24.658 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶 325×30 Q345C 13.313 包鋼 219×12 16MN Q345C 15.335 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶*24. 325×25 Q345C 0.286 包鋼 219×8 16MN Q345C 58.104 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q390 325×24 Q345C 2.235 煙寶 402×28 Q345C 6.167 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 325×20 Q345C 2.225 煙寶 377×16 Q345C/16Mn 54.761 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 325×12 Q345C 0.452 包鋼 203×20 Q345C 2.59 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q355 325×10 Q345C 6.02 包鋼 203×16 Q345C 3.062 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 325×10 Q345C 29.961 包鋼 180×10 Q345C/16Mn 1.544 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 299×16 Q345C 2.261 鞍鋼 159×12 Q345C 1.576 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 299×14 Q345C 32.562 鞍鋼 159×10 Q345C 0.95 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 299×12 Q345C 59.589 包鋼 140×11.5 Q345C/16Mn 3.974 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼*10. 299×10 Q345C 3.461 包鋼 140×10 Q345C 0.385 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 299×10 Q345C 1.059 包鋼 95×6.5 Q345C 2.506 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼270* 273×24 Q345C 27.018 包鋼 121×9.5 Q345C 10.856 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 273×16 Q345C 40.305 包鋼 325×19 Q345C 0 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 273×12 Q345C 19.949 包鋼 402×28 Q345C 2.282 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 273×10 Q345C 17.847 包鋼 377×10 Q345C 12.378 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 273×9 Q345C 0.146 包鋼 351×16 Q345C 27.846 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼S355 273×8 Q345C 1.261 包鋼 351×12 Q345C 6.676 面議
Q345C無縫鋼管 方管250* 254×8 Q345C 1.048 包鋼 325×16 Q345C 1.63 面議
Q345C無縫鋼管 河北 245×18.5 Q345C 0.72 包鋼 273×16 Q345C 36.122 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶 245×18 Q345C 1.182 包鋼 273×10 Q345C 3.238 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 245×16 Q345C 33.974 包鋼 273×9 Q345C 16.192 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼   Q 245×14 Q345C 14.024 包鋼 273×8 Q345C 346.918 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 245×14 Q345C 7.866 包鋼 245×16 Q345C 5.092 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 245×12 Q345C 8.067 包鋼 219×14 Q345C 24.658 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶 245×10 Q345C 4.93 包鋼 219×8 Q345C 58.104 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 245×10 Q345C 23.942 天津天淮 377×10 Q345C 3支 面議
Q345C無縫鋼管 河北 245×10 Q345C 0.444 江陰 168×18 Q345C 2.05 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 245×8 Q345C 16.778 江陰 114×6 Q345C 0.136 面議
Q345C無縫鋼管 大無縫 245×8 Q345C 0.994 包鋼 219×12 Q345C 3.18米+3.17米+2.29米 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 232×9 Q345C 0.504 包鋼 402×28 Q345C 2.282 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 219×20 Q345C 1.392 包鋼 377×10 Q345C 12.378 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 219×16 Q345C 13.578 包鋼 351×16 Q345C 27.846 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 219×14 Q345C 25.3 包鋼 351×12 Q345C 6.676 面議
Q345C無縫鋼管 建龍 219×12.7 Q345C 0.691 包鋼 325×16 Q345C 1.63 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 219×12 Q345C 0.41 包鋼 273×16 Q345C 36.122 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 219×8.5 Q345C 8.404 包鋼 273×10 Q345C 3.238 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 203×20 Q345C 10.702 包鋼 273×9 Q345C 16.192 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 203×14 Q345C 0.634 包鋼 273×8 Q345C 346.918 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 203×12 Q345C 17.288 包鋼 245×16 Q345C 5.092 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 203×10 Q345C 15.93 包鋼 219×14 Q345C 24.658 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 203×8 Q345C 9.212 包鋼 219×8 Q345C 58.104 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 194×18 Q345C 2.109 包鋼 406×10 Q345C 10.546 面議
Q345C無縫鋼管 青州 194×10 Q345C 0.511 包鋼 402×30 Q345C/Q355C 102.507 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼*9.5 194×10 Q345C 1.032 包鋼 402×25 Q345C 47.4 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 194×8 Q345C 0.4 包鋼 402×22 Q345C 7.439 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼Q355 194×8 Q345C 12.138 包鋼 356×14 Q345C 5.2 面議
Q345C無縫鋼管 成品189* 185×16 Q345C 2.58 包鋼 351×22 Q345C/Q355C 39.439 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 180×16 Q345C 3.744 包鋼 351×20 Q345C 6.16 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 180×12 Q345C 12.842 包鋼 351×20 Q345C 89.9 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 180×10 Q345C 2.159 包鋼 351×16 Q345C/Q390C 59.662 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 180×8.5 Q345C 13.248 包鋼 325×24 Q345C 10.688 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 180×8 Q345C 0.453 包鋼 325×22 Q345C 41.42 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 180×6 Q345C 7.903 包鋼 325×16 Q345C 8.77 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 168×12 Q345C 1.294 299×20 Q345C 3.302 面議
Q345C無縫鋼管 鞍鋼 168×10 Q345C 18.263 299×18 Q345C/Q390C 21.677 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼8163 168×9 Q345C 1.523 299×16 Q345C 18.75 面議
Q345C無縫鋼管 煙寶 168×6.5 Q345C 0.416 299×16 Q345C 20.67 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 152×14 Q345C 24.55 299×16 Q345C 37.9 面議
Q345C無縫鋼管 鞍鋼 包鋼 152×6 Q345C 13.202 273×20 Q345C 24.7 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 146×12 Q345C 9.35 245×16 Q345C 12.872 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 140×8 Q345C 0.226 219×16 Q345C 1.17 面議
Q345C無縫鋼管 河北 140×7 Q345C 0.154 203×20 Q345C 11.91 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 140×5 Q345C 0.362 168×16 Q345C 5 面議
Q345C無縫鋼管 鞍鋼 121×12 Q345C 17.077 159×10 Q345C 42.56 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼特鋼 121×8 Q345C 0.2 133×8 Q345C 10.7 面議
Q345C無縫鋼管 成品 121×7 Q345C 0.169 114×16 Q345C 3.9 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 121×6 Q345C 5.337 包鋼 406×12 q345c 0.826 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼特鋼 121×5 Q345C 0.155 包鋼 299×10 q345c 11.778 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 121×4 Q345C 18.053 煙包 402×28 Q345C 2.282 面議
Q345C無縫鋼管 包鋼 114×8 Q345C 1.081 煙包 377×18 Q345C 5.552 面議
Q345C無縫鋼管 大無縫X5 114×7 Q345C 1.582 煙包 377×10 Q345C 12.378 面議

上一篇:Q345C合金管
久久大香萑太香蕉|孩交videos精品乱子豆奶视频|欧美日韩不卡高清在线看|色综合久久超碰色婷婷